ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATS

Senast uppdaterad: 16 februari 2023

Salesonomics-webbplatsen finns på https://salesonomics.com & https://salesonomics.se är ett upphovsrättsskyddat verk som tillhör Salesonomics. Vissa funktioner på webbplatsen kan vara föremål för ytterligare riktlinjer, villkor eller regler, som kommer att publiceras på webbplatsen i samband med sådana funktioner.

Alla sådana ytterligare villkor, riktlinjer och regler införlivas genom hänvisning i dessa villkor.

Dessa användarvillkor beskriver de juridiskt bindande villkoren som övervakar din användning av webbplatsen. GENOM ATT LOGGA IN PÅ WEBBPLATSEN UPPFYLLER DU DESSA VILLKOR och du intygar att du har befogenhet och kapacitet att ingå dessa Villkor. DU BÖR VARA MINST 18 ÅR FÖR ATT FÅ ÅTKOMMA WEBBPLATSEN. OM DU INTE HÅLLER MED ALLA BESTÄMMELSER I DESSA VILLKOR, LOGGA INTE IN PÅ OCH/ELLER ANVÄND WEBBPLATSEN.

Dessa villkor kräver användning av skiljedomsavsnitt 10.2 på individuell basis för att lösa tvister och begränsar även de rättsmedel som är tillgängliga för dig i händelse av en tvist.

TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN

Enligt dessa villkor. Företaget ger dig en icke-överlåtbar, icke-exklusiv, återkallbar, begränsad licens för att få åtkomst till webbplatsen enbart för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk.

Vissa begränsningar. De rättigheter som godkänts för dig i dessa villkor är föremål för följande begränsningar: (a) du får inte sälja, hyra ut, leasa, överföra, tilldela, distribuera, vara värd för eller på annat sätt kommersiellt utnyttja webbplatsen; (b) du får inte ändra, göra härledda arbeten av, demontera, bakåtkompilera eller bakåtkonstruera någon del av webbplatsen; (c) du får inte gå in på webbplatsen för att bygga en liknande eller konkurrenskraftig webbplats; och (d) förutom vad som uttryckligen anges här, får ingen del av webbplatsen kopieras, reproduceras, distribueras, återpubliceras, laddas ner, visas, publiceras eller överföras i någon form eller på något sätt om inte annat anges, framtida utgåvor, uppdateringar eller andra tillägg till funktionaliteten på webbplatsen ska omfattas av dessa villkor. Alla meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt på webbplatsen måste behållas på alla kopior av den.

Företaget förbehåller sig rätten att ändra, stänga av eller upphöra med webbplatsen med eller utan meddelande till dig. Du godkände att företaget inte kommer att hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avbrott eller uppsägning av webbplatsen eller någon del.

Ingen support eller underhåll. Du samtycker till att företaget inte har någon skyldighet att ge dig någon support i samband med webbplatsen.

Utom eventuellt användarinnehåll som du tillhandahåller, är du medveten om att alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätter, patent, varumärken och affärshemligheter, på webbplatsen och dess innehåll, ägs av företaget eller företagets leverantörer. Observera att dessa villkor och åtkomst till webbplatsen inte ger dig några rättigheter, titel eller intresse för eller till några immateriella rättigheter, förutom de begränsade åtkomsträttigheterna som anges i avsnitt 2.1. Företaget och dess leverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte ges i dessa villkor.

TREDJE PART LÄNKAR & ANNONSER; ANDRA ANVÄNDARE

Tredjepartslänkar och annonser. Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser och tjänster och/eller visa annonser för tredje part. Sådana tredjepartslänkar och annonser står inte under företagets kontroll, och företaget ansvarar inte för några tredjepartslänkar och annonser. Företaget ger åtkomst till dessa länkar och annonser från tredje part endast som en bekvämlighet för dig, och granskar, godkänner, övervakar, stöder, garanterar eller gör några utfästelser med avseende på länkar och annonser från tredje part. Du använder alla länkar och annonser från tredje part på egen risk och bör tillämpa en lämplig nivå av försiktighet och diskretion när du gör det. När du klickar på någon av länkarna och annonserna från tredje part, gäller den tillämpliga tredje partens villkor och policyer, inklusive tredje parts sekretess- och datainsamlingsmetoder.

Andra användare. Varje webbplatsanvändare är ensam ansvarig för allt sitt eget användarinnehåll. Eftersom vi inte kontrollerar användarinnehåll, erkänner och samtycker du till att vi inte är ansvariga för något användarinnehåll, vare sig det tillhandahålls av dig eller av andra. Du samtycker till att företaget inte kommer att vara ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår till följd av sådana interaktioner. Om det finns en tvist mellan dig och någon webbplatsanvändare är vi inte skyldiga att bli inblandade.

Du släpper härmed och avskedar för alltid företaget och våra tjänstemän, anställda, agenter, efterträdare och överlåtare från, och avstår härmed från och avstår från, varje tidigare, nuvarande och framtida tvist, anspråk, kontrovers, krav, rättighet, skyldighet, ansvar, åtgärd och orsak till åtgärd av alla slag och karaktär, som har uppstått eller uppstår direkt eller indirekt ur, eller som direkt eller indirekt relaterar till webbplatsen. Om du är bosatt i Kalifornien avsäger du dig härmed California civil code section 1542 i samband med det föregående, som säger: "en allmän frigivning omfattar inte anspråk som borgenären inte vet eller misstänker existerar till hans eller hennes fördel vid tidpunkten för verkställandet av frigivningen, som om han eller hon känner till detta måste ha väsentligt påverkat hans eller hennes uppgörelse med gäldenären."

Cookies och webbsignaler. Precis som alla andra webbplatser använder Salesonomics "cookies". Dessa cookies används för att lagra information inklusive besökarnas preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren besökte eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på vår webbsida baserat på besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

FRISKRIVNINGAR

Webbplatsen tillhandahålls på basis av "i befintligt skick" och "i befintligt skick", och företaget och våra leverantörer avsäger sig uttryckligen alla garantier och villkor av något slag, vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive alla garantier eller villkor av säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel, tyst njutning, noggrannhet eller icke-intrång. Vi och våra leverantörer garanterar inte att webbplatsen kommer att uppfylla dina krav, kommer att vara tillgänglig på en oavbruten, snabb, säker eller felfri basis, eller kommer att vara korrekt, pålitlig, fri från virus eller annan skadlig kod, fullständig, laglig , eller säkert. Om tillämplig lag kräver några garantier med avseende på webbplatsen, är alla sådana garantier begränsade till nittio (90) dagar från datumet för första användning.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller dig. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska företaget eller våra leverantörer under inga omständigheter hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för förlorad vinst, förlorad data, kostnader för upphandling av ersättningsprodukter eller indirekta, följdriktiga, exemplariska, tillfälliga, speciella eller straffskadestånd som härrör från eller relaterar till dessa villkor eller din användning av, eller oförmåga att använda webbplatsen även om företaget har informerats om möjligheten till sådana skador. Tillgång till och användning av webbplatsen sker efter eget gottfinnande och risk, och du kommer att vara ensam ansvarig för eventuella skador på din enhet eller datorsystem, eller förlust av data till följd därav.

I den maximala omfattning som tillåts enligt lag, oavsett vad som sägs motsatsen häri, kommer vårt ansvar gentemot dig för eventuella skador som uppstår från eller relaterade till detta avtal, vid alla tidpunkter att vara begränsat till högst femtio US-dollar (oss $50). Förekomsten av mer än ett anspråk kommer inte att utöka denna gräns. Du samtycker till att våra leverantörer inte kommer att ha något ansvar av något slag som härrör från eller relaterar till detta avtal.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig.

Period och uppsägning. Med förbehåll för detta avsnitt kommer dessa villkor att förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. Vi kan avbryta eller avsluta dina rättigheter att använda webbplatsen när som helst av vilken anledning som helst efter eget gottfinnande, inklusive för all användning av webbplatsen i strid med dessa villkor. Vid uppsägning av dina rättigheter enligt dessa villkor kommer ditt konto och din rätt att få tillgång till och använda webbplatsen att upphöra omedelbart. Du förstår att varje uppsägning av ditt konto kan innebära radering av det användarinnehåll som är kopplat till ditt konto från våra livedatabaser. Företaget kommer inte att ha något som helst ansvar gentemot dig för uppsägning av dina rättigheter enligt dessa villkor. Även efter att dina rättigheter enligt dessa villkor har upphört, kommer följande bestämmelser i dessa villkor att förbli i kraft: Avsnitt 2 till 2.5, Avsnitt 3 och Avsnitt 4 till 10.

COPYRIGHT POLICY.

Företaget respekterar andras immateriella rättigheter och ber att användare av vår webbplats gör detsamma. I samband med vår webbplats har vi antagit och implementerat en policy som respekterar upphovsrättslagstiftningen som tillhandahåller borttagning av material som gör intrång och för uppsägning av användare av vår webbsida som upprepade gånger gör intrång i immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. Om du tror att en av våra användare, genom användningen av vår webbplats, olagligt gör intrång i upphovsrätten(erna) i ett verk och vill få det påstådda intrångsmaterialet borttaget, följande information i form av ett skriftligt meddelande (enligt till 17 USC § 512(c)) måste lämnas till vår utsedda upphovsrättsagent:

  • din fysiska eller elektroniska signatur;
  • identifiering av det/de upphovsrättsskyddade verk som du hävdar att ha blivit intrång;
  • identifiering av materialet på våra tjänster som du hävdar gör intrång och som du ber oss ta bort;
  • tillräcklig information för att vi ska kunna hitta sådant material;
  • din adress, telefonnummer och e-postadress;
  • ett uttalande om att du i god tro tror att användningen av det stötande materialet inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller enligt lagen; och
  • ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt, och med anledning av mened, att du antingen är ägare till upphovsrätten som påstås ha kränkts eller att du är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren.

Observera att i enlighet med 17 USC § 512(f) utsätter varje felaktig framställning av väsentliga fakta i ett skriftligt meddelande automatiskt den klagande parten till ansvar för eventuella skador, kostnader och advokatarvoden som ådras oss i samband med det skriftliga meddelandet och påståendet om upphovsrättsintrång.

ALLMÄN

Dessa villkor är föremål för enstaka revidering, och om vi gör några väsentliga ändringar kan vi meddela dig genom att skicka ett e-postmeddelande till den senaste e-postadressen som du angav till oss och/eller genom att tydligt publicera meddelanden om ändringarna på vår Webbplats. Du ansvarar för att ge oss din senaste e-postadress. I händelse av att den senaste e-postadressen som du gav oss inte är giltig, kommer vårt utskick av e-postmeddelandet som innehåller ett sådant meddelande ändå att utgöra ett effektivt meddelande om ändringarna som beskrivs i meddelandet. Eventuella ändringar av dessa villkor kommer att träda i kraft tidigast trettio (30) kalenderdagar efter att vi skickat ett e-postmeddelande till dig eller trettio (30) kalenderdagar efter att vi publicerat meddelande om ändringarna på vår webbplats. Dessa ändringar kommer att träda i kraft omedelbart för nya användare av vår webbplats. Fortsatt användning av vår webbplats efter meddelande om sådana ändringar kommer att indikera ditt erkännande av sådana ändringar och samtycker till att vara bunden av villkoren för sådana ändringar.
Tvistlösning. Vänligen läs detta skiljedomsavtal noggrant. Det är en del av ditt kontrakt med företaget och påverkar dina rättigheter. Den innehåller procedurer för OBLIGATORISK BINDANDE SKILJE OCH EN KLASS ÅTGÄRD.

Skiljedomsavtalets tillämplighet. Alla anspråk och tvister i samband med villkoren eller användningen av någon produkt eller tjänst som tillhandahålls av företaget som inte kan lösas informellt eller i småmålsdomstol ska lösas genom bindande skiljedom på individuell basis enligt villkoren i detta skiljedomsavtal. Om inte annat avtalats ska alla skiljeförfaranden hållas på engelska. Detta skiljedomsavtal gäller dig och företaget, och alla dotterbolag, dotterbolag, agenter, anställda, föregångare i intressen, efterträdare och överlåtare, såväl som alla auktoriserade eller obehöriga användare eller förmånstagare av tjänster eller varor som tillhandahålls under Villkoren.

Krav på meddelande och informell tvistlösning. Innan någon av parterna kan begära skiljedom måste parten först skicka ett skriftligt meddelande om tvist till den andra parten som beskriver arten och grunden för kravet eller tvisten och den begärda lättnaden. Ett meddelande till företaget ska skickas till Kungsgatan 78. Efter det att meddelandet har mottagits kan du och företaget försöka lösa kravet eller tvisten informellt. Om du och företaget inte löser anspråket eller tvisten inom trettio (30) dagar efter att meddelandet mottagits, kan endera parten inleda ett skiljeförfarande. Beloppet för ett förlikningserbjudande från någon part får inte avslöjas för skiljemannen förrän efter det att skiljemannen har fastställt beloppet för den skiljedom som endera parten är berättigad till.

Skiljedomsregler. Skiljeförfarandet ska inledas genom American Arbitration Association, en etablerad alternativ tvistlösningsleverantör som erbjuder skiljeförfarande enligt det här avsnittet. Om AAA inte är tillgänglig för medling ska parterna komma överens om att välja en alternativ ADR-leverantör. ADR-leverantörens regler ska styra alla aspekter av skiljeförfarandet förutom i den mån sådana regler strider mot Villkoren. AAA Consumer Arbitration Regler som styr skiljeförfarandet finns tillgängliga online på adr.org eller genom att ringa AAA på 1-800-778-7879. Skiljeförfarandet ska ledas av en enda, neutral skiljeman. Eventuella anspråk eller tvister där det totala beloppet för den begärda utmärkelsen är mindre än tiotusen amerikanska dollar (US $10,000.00) kan lösas genom bindande icke-framträdande-baserad skiljedom, efter val av parten som söker lättnad. För anspråk eller tvister där det totala beloppet för den begärda domen är tiotusen dollar (US $10,000.00) eller mer, kommer rätten till förhandling att avgöras av skiljedomsreglerna. Varje utfrågning kommer att hållas på en plats inom 100 miles från din bostad om du inte bor utanför USA och om inte parterna kommer överens om annat. Om du är bosatt utanför USA ska skiljemannen meddela parterna rimligt meddelande om datum, tid och plats för eventuella muntliga förhandlingar. Alla domar om skiljedomen som avkunnats av skiljemannen kan tas upp i valfri domstol med behörig jurisdiktion. Om skiljemannen beviljar dig en skiljedom som är större än det senaste förlikningserbjudandet som företaget gjorde till dig innan skiljeförfarandet inleddes, kommer företaget att betala dig det som är större av skiljedomen eller $2,500,00. Varje part ska bära sina egna kostnader och utlägg som uppstår i samband med skiljeförfarandet och ska betala en lika stor andel av ADR-leverantörens avgifter och kostnader.

Ytterligare regler för icke-framträdande baserad skiljedom. Om icke-framträdande baserad skiljedom väljs, ska skiljeförfarandet genomföras per telefon, online och/eller baserat enbart på skriftliga inlagor; det specifika sättet ska väljas av den part som inleder skiljeförfarandet. Skiljeförfarandet ska inte innebära något personligt framträdande av parterna eller vittnen om inte annat avtalats av parterna.

Tidsbegränsningar. Om du eller företaget fullföljer skiljeförfarande måste skiljeförfarandet inledas och/eller krävas inom preskriptionslagen och inom alla tidsfrister som ålagts enligt AAA-reglerna för det relevanta anspråket.

Skiljemannens behörighet. Om skiljeförfarande inleds kommer skiljemannen att avgöra dina och företagets rättigheter och skyldigheter, och tvisten kommer inte att konsolideras med några andra ärenden eller förenas med några andra fall eller parter. Skiljemannen ska ha befogenhet att bevilja motioner som avvisar hela eller delar av anspråk. Skiljemannen ska ha befogenhet att utdöma ekonomiskt skadestånd och att bevilja icke-monetär gottgörelse eller lättnad som är tillgänglig för en individ enligt tillämplig lag, AAA-reglerna och villkoren. Skiljemannen ska utfärda en skriftlig skiljedom och ett beslutsunderlag som beskriver de väsentliga slutsatserna och slutsatserna som ligger till grund för avgörandet. Skiljemannen har samma befogenhet att bevilja lättnad på individuell basis som en domare i en domstol skulle ha. Skiljemannens avgörande är slutgiltigt och bindande för dig och företaget.

Befrielse från juryrättegång. PARTERNA AVSÄKAR HÄRMED SINA KONSTITUTIONELLA OCH LAGSTÄMNADE RÄTTIGHETER ATT GÅ TILL DOMSTOLEN OCH HA EN RÄTTEGÅNG INFÖR EN DOMARE ELLER EN JURY, och väljer istället att alla anspråk och tvister ska lösas genom skiljedom enligt detta skiljedomsavtal. Skiljeförfaranden är vanligtvis mer begränsade, effektivare och billigare än regler som är tillämpliga i en domstol och är föremål för mycket begränsad granskning av en domstol. I händelse av att en rättstvist skulle uppstå mellan dig och företaget i någon statlig eller federal domstol i en process för att utrymma eller verkställa en skiljedom eller på annat sätt, AVSÄKAR DU OCH FÖRETAGET ALLA RÄTTIGHETER TILL EN JURYRÄTTEGÅNG, istället för att välja att tvisten är avgöras av en domare.

Avstående från grupptalan eller konsoliderad talan. Alla anspråk och tvister inom ramen för detta skiljedomsavtal måste medföras eller föras på individuell basis och inte på klassbasis, och anspråk från mer än en kund eller användare kan inte medföras eller föras gemensamt eller konsolideras med anspråk från någon annan kund. eller användare.

Sekretess. Alla aspekter av skiljeförfarandet ska vara strikt konfidentiella. Parterna är överens om att upprätthålla konfidentialitet om inte annat krävs enligt lag. Denna paragraf ska inte hindra en part från att till en domstol lämna in all information som är nödvändig för att verkställa detta avtal, för att verkställa en skiljedom eller för att söka föreläggande eller skälig hjälp.

Avskiljbarhet. Om någon del eller delar av detta skiljedomsavtal enligt lagen befinns vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol med behörig jurisdiktion, ska den eller de specifika delarna sakna kraft och verkan och ska avskiljas och resten av avtalet ska fortsätta med full kraft och effekt.

Rätt att avstå. Någon eller alla av de rättigheter och begränsningar som anges i detta skiljedomsavtal kan frångås av den part mot vilken anspråket görs gällande. Sådant avstående ska inte avstå från eller påverka någon annan del av detta skiljedomsavtal.

Överlevnad av avtal. Detta skiljedomsavtal kommer att fortsätta efter uppsägningen av din relation med företaget.

Domstol för småmål. Icke desto mindre kan antingen du eller företaget väcka en individuell talan i domstol för småmål.

Emergency Equitable Relief. Hur som helst ovan, kan endera parten söka rättvis nödhjälp inför en statlig eller federal domstol för att upprätthålla status quo i avvaktan på skiljedom. En begäran om interimistiska åtgärder ska inte betraktas som ett avstående från några andra rättigheter eller skyldigheter enligt detta skiljedomsavtal.

Anspråk som inte är föremål för skiljedom. Oavsett det föregående ska påståenden om ärekränkning, brott mot Computer Fraud and Abuse Act, och intrång eller förskingring av den andra partens patent, upphovsrätt, varumärke eller affärshemligheter inte omfattas av detta skiljedomsavtal.

Under alla omständigheter där ovanstående skiljedomsavtal tillåter parterna att föra rättstvister i domstol, samtycker parterna härmed till att underkasta sig den personliga jurisdiktionen för domstolarna i Nederländerna, Kalifornien, för sådana ändamål.

Webbplatsen kan vara föremål för amerikanska exportkontrolllagar och kan vara föremål för export- eller importbestämmelser i andra länder. Du samtycker till att inte exportera, återexportera eller överföra, direkt eller indirekt, någon teknisk data från USA som erhållits från företaget, eller några produkter som använder sådan data, i strid med USA:s exportlagar eller förordningar.

Företaget är beläget på adressen i avsnitt 10.8. Om du är bosatt i Kalifornien kan du rapportera klagomål till Complaint Assistance Unit av Division of Consumer Product of California Department of Consumer Affairs genom att kontakta dem skriftligen på 400 R Street, Sacramento, CA 95814, eller per telefon på (800) ) 952-5210.

Elektronisk kommunikation. Kommunikationen mellan dig och företaget använder elektroniska medel, oavsett om du använder webbplatsen eller skickar e-post till oss, eller om företaget lägger upp meddelanden på webbplatsen eller kommunicerar med dig via e-post. För avtalsändamål, (a) samtycker du till att ta emot kommunikation från företaget i elektronisk form; och (b) samtycker till att alla villkor, avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som företaget tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska förpliktelser som sådan kommunikation skulle uppfylla om den var i en papperskopia.

Hela villkoren. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss angående användningen av webbplatsen. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Avsnittsrubrikerna i dessa villkor är endast avsedda för bekvämlighet och har ingen rättslig eller avtalsenlig effekt. Ordet "inklusive" betyder "inklusive utan begränsning". Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte verkställbar, kommer de andra bestämmelserna i dessa villkor att vara oförhindrade och den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen kommer att anses modifierad så att den är giltig och verkställbar i den maximala utsträckning som lagen tillåter. Din relation med företaget är en oberoende entreprenör, och ingen av parterna är agent eller partner till den andra. Dessa villkor, och dina rättigheter och skyldigheter häri, får inte överlåtas, läggas ut, delegeras eller på annat sätt överföras av dig utan företagets skriftliga medgivande i förväg, och varje försök till överlåtelse, underleverantör, delegering eller överföring i strid med det föregående kommer att vara ogiltiga och tomhet. Företaget kan fritt överlåta dessa villkor. De villkor som anges i dessa villkor är bindande för överlåtarna.

Din integritet. Vänligen läs vår Integritetspolicy.

Information om upphovsrätt/varumärke. Copyright ©. Alla rättigheter förbehållna. Alla varumärken, logotyper och servicemärken som visas på webbplatsen är vår egendom eller tillhör andra tredje parter. Du är inte tillåten att använda dessa märken utan vårt skriftliga medgivande i förväg eller medgivande från sådan tredje part som kan äga märkena.

KONTAKTINFORMATION

Adress: Kungsgatan 78, Stockholm, Sverige

E-post: accelerate@salesonomics.com